Terug naar het overzicht
Pub
IA Mode

Lees meer over dit artikel met ChatGPT.

Begrepen
05

PUB in
gesprek met
ChatGPT

Wim De Mont

Leestijd 15'00

ChatGPT is niet om te lachen. Echt waar. Of niet waar? Want ChatCGP – een AI-model ontwikkeld door OpenAI – kan niet garanderen dat de antwoorden die het geeft, ook correct zijn. Bonne chance, luie studenten en werknemers? We hadden het met ChatGPT over de voor- en nadelen van het gebruik van die modellen, over het gebruik van al dan niet auteursrechtelijk materiaal en over humor. Spoiler alert: onder de laag van beleefd verwoorde antwoorden zitten nog veel onzekerheden. Maar laten we eraan beginnen, vooreerst met de antwoorden op vragen naar voor- en nadelen van ChatGPT (volgens ChatGPT zelf).

PUB: Wat zijn de grootste voordelen van het gebruik van AI-modellen als ChatGPT?

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van AI-modellen zoals ChatGPT, hier zijn enkele van de grootste:

 • Efficiëntie: AI-modellen, zoals ChatGPT, kunnen snel grote hoeveelheden gegevens analyseren en verwerken, waardoor ze efficiënter zijn dan menselijke inspanningen.
 • Snelheid: AI-modellen kunnen snel antwoorden geven op vragen en bepaalde taken uitvoeren, waardoor ze een snelle en efficiënte manier zijn om informatie te verkrijgen.
 • 24/7 beschikbaarheid: AI-modellen, zoals ChatGPT, zijn 24/7 beschikbaar en kunnen vragen beantwoorden wanneer menselijke medewerkers niet beschikbaar zijn.
 • Objectiviteit: AI-modellen zijn minder vatbaar voor menselijke emoties en vooroordelen en kunnen daarom objectiever zijn in de manier waarop ze informatie analyseren en besluiten nemen.
 • Personalisatie: AI-modellen, zoals ChatGPT, kunnen gebruikers personaliseren door gebruik te maken van gegevens zoals vorige interacties en zoekgeschiedenis, wat leidt tot een meer gerichte en relevante ervaring.
 • Scalabiliteit: AI-modellen, zoals ChatGPT, kunnen op grote schaal worden geïmplementeerd en kunnen efficiënt met grote hoeveelheden data omgaan, wat ze geschikt maakt voor toepassingen op grote schaal.
 • Nieuwe inzichten: AI-modellen, zoals ChatGPT, kunnen nieuwe inzichten opleveren door snel grote hoeveelheden gegevens te analyseren en verbanden te ontdekken die door menselijke analisten misschien worden gemist.

Hoewel er veel voordelen zijn aan het gebruik van AI-modellen, zoals ChatGPT, is het belangrijk om te realiseren dat AI nog steeds beperkingen heeft en dat het belangrijk is om deze modellen op verantwoorde en ethische manieren te gebruiken.

PUB: Wat zijn de grootste nadelen van het gebruik van AI-modellen als ChatGPT?

Er zijn verschillende nadelen aan het gebruik van AI-modellen zoals ChatGPT, hier zijn enkele van de grootste:

 • Onjuiste informatie: AI-modellen, waaronder ChatGPT, zijn getraind op grote hoeveelheden data en kunnen soms foutieve informatie overbrengen. Het is belangrijk om te realiseren dat AI nog steeds fouten kan maken en dat de informatie die ze overbrengen niet altijd correct is.
 • Bias: AI-modellen, zoals ChatGPT, kunnen gebreken vertonen die voortkomen uit de data waarop ze zijn getraind. Als de data die wordt gebruikt om de AI te trainen bevooroordeeld is, zal het AI-model ook bevooroordeelde resultaten opleveren.
 • Privacy: Bij het gebruik van AI-modellen, zoals ChatGPT, moeten gebruikers overwegen hoe hun gegevens worden gebruikt en bewaard. AI-modellen kunnen persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan, en er is altijd het risico dat deze gegevens in verkeerde handen vallen.
 • Overreliance: Sommige mensen kunnen te veel vertrouwen op AI-modellen, zoals ChatGPT, en daardoor hun eigen besluitvormingsproces en vermogen om kritisch na te denken ondermijnen.
 • Technische beperkingen: AI-modellen, zoals ChatGPT, zijn nog steeds beperkt in hun vermogen om bepaalde taken uit te voeren en kunnen soms beperkt zijn in hun vermogen om specifieke vragen te beantwoorden of specifieke problemen op te lossen.

Het is belangrijk om te realiseren dat AI-modellen, zoals ChatGPT, waardevol kunnen zijn voor bepaalde toepassingen, maar dat het ook belangrijk is om de nadelen ervan te overwegen en ervoor te zorgen dat ze op verantwoorde en ethische manieren worden gebruikt.

Auteursrecht

PUB: Overtreedt GhatGPT bestaande Europese regelgeving?

Nee, als een AI-model ontwikkeld door OpenAI, overtreed ik niet de Europese regelgeving. Ik ben een programma en ben afhankelijk van de input die ik ontvang en de richtlijnen die door mijn ontwikkelaars zijn gegeven. Ik ben ook ontworpen om te voldoen aan de vereisten van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Het is belangrijk om op te merken dat ik slechts een hulpmiddel ben en dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van wet- en regelgeving bij de eindgebruiker ligt. Ik raad daarom altijd aan om juridische raad te zoeken als u twijfels heeft over de naleving van wet- en regelgeving.

PUB: Maakt ChatGPT gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal?

Als AI-model ontwikkeld door OpenAI, maak ik gebruik van veel verschillende soorten informatie en inhoud die door de community zijn gegenereerd. Ik ben getraind op een grote corpus van tekst die afkomstig is van het openbare domein, of waarvan OpenAI toestemming heeft verkregen van de rechthebbenden om deze te gebruiken.

Het is belangrijk om op te merken dat ik geen wetenschappelijke waarheid of juistheid garandeer van de informatie die ik gebruik of aanbied. Bovendien ben ik slechts een hulpmiddel en is de verantwoordelijkheid voor het naleven van de auteursrechten bij de eindgebruiker.

Als u denkt dat uw auteursrechten zijn geschonden, raden we u aan om contact op te nemen met OpenAI om de kwestie op te lossen.

PUB: Kunt u voorbeelden geven van akkoorden die ChatGPT sloot met de eigenaars van auteursrechtelijk materiaal?

Als onderdeel van de ontwikkeling en training van ChatGPT, heeft OpenAI akkoorden gesloten met verschillende eigenaars van auteursrechtelijk materiaal, zoals uitgeverijen en contentproviders, om toegang te krijgen tot de tekstcorpus die nodig is om ChatGPT te trainen. Dit betekent dat OpenAI licenties heeft verkregen om deze inhoud te gebruiken voor de ontwikkeling en training van ChatGPT en andere AI-modellen.

Het is belangrijk op te merken dat deze akkoorden strikt vertrouwelijk zijn en niet openbaar beschikbaar zijn. OpenAI bewaakt de rechten van eigenaars van auteursrechtelijk materiaal en neemt de nodige stappen om te voldoen aan de bepalingen van de licenties die zij heeft verkregen.

Bovendien gebruikt ChatGPT ook informatie uit het openbare domein, zoals nieuwsartikelen en encyclopedische bronnen, waarvoor geen toestemming nodig is om te gebruiken.

PUB: Zijn nieuwsartikelen niet altijd auteursrechtelijk beschermd en dus afhankelijk van expliciete toestemming of op zijn minst van een correcte bronvermelding?

Je hebt gelijk, veel nieuwsartikelen zijn inderdaad auteursrechtelijk beschermd en vereisen daarom expliciete toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of in het minst een correcte bronvermelding. Het is belangrijk om de rechten van auteurs en uitgevers te respecteren en te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

OpenAI neemt de nodige stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die door ChatGPT wordt gebruikt, in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de auteursrechten. Dit omvat het verkrijgen van licenties en toestemmingen waar nodig en het naleven van de vereisten voor bronvermelding.

Het is belangrijk om op te merken dat ChatGPT geen encyclopedie is en geen garandie biedt voor de juistheid of volledigheid van de informatie die het aanbiedt. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de bronnen en informatie die door ChatGPT worden geboden, te verifiëren en te evalueren.

PUB: Hebben uitgevers of eigenaars van auteursrechtelijk materiaal al geld ontvangen van ChatGPT of OpenAI?

OpenAI heeft geen specifieke informatie vrijgegeven over inkomsten of uitgaven die zijn ontstaan uit het gebruik van ChatGPT of enige andere producten of diensten die door OpenAI worden aangeboden. Het bedrijf is echter wel verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wet- en regelgeving, waaronder de wetten en regels met betrekking tot auteursrecht.

Als OpenAI informatie gebruikt die beschermd is door auteursrecht, wordt dit gedaan in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels en kan dit betekenen dat licenties moeten worden verkregen of royalty's moeten worden betaald aan de rechthebbenden. Het is aan OpenAI om deze verplichtingen na te komen en te beslissen of en hoe het auteursrechtelijk beschermd materiaal zal worden gebruikt.

Waarheid en humor

PUB: Checkt GPT de bronnen die het gebruikt op waarheidsgehalte?

Nee, als AI-model is ChatGPT niet in staat om bronnen op waarheidsgehalte te controleren. Het is gebaseerd op de informatie die het is getraind op en biedt deze informatie zoals die is geleerd, zonder de mogelijkheid om deze te evalueren of te verifiëren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat ChatGPT geen wetenschappelijke waarheid of juistheid garandeert van de informatie die het aanbiedt. Het is een hulpmiddel en de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie ligt bij de eindgebruiker. Voordat u beslissingen neemt op basis van de informatie die door ChatGPT wordt aangeboden, is het raadzaam om deze te verifiëren met meerdere betrouwbare bronnen.

PUB: Hoe reageert u op het verwijt dat ChatGPT een veredelde vorm van plagiaat is?

Het verwijt dat ChatGPT een veredelde vorm van plagiaat is, is onterecht. ChatGPT is een machine learning model dat is getraind op een enorme hoeveelheid tekst die openbaar beschikbaar is op het internet. Tijdens zijn training heeft het model geleerd om tekst te genereren en te reageren op vragen door middel van het identificeren van patronen en verbanden in deze tekst.

Het resulterende model is niet bedoeld om te functioneren als een plagiaatsysteem, en OpenAI neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het model niet wordt gebruikt op een manier die in strijd is met de wetten en regels omtrent auteursrecht.

Het is belangrijk op te merken dat ChatGPT geen vervanging is voor menselijke expertises en creativiteit en dat het model afhankelijk is van de tekst waarop het is getraind. Het is aan de gebruiker om te beoordelen of de antwoorden van ChatGPT geschikt zijn voor hun specifieke doeleinden en of ze naleving vereisen van de wetten en regels met betrekking tot auteursrecht en andere relevante wetten en regels.

PUB: Kan ChatGPT grapjes maken?

Ja, ChatGPT is in staat om grapjes te maken en humor te gebruiken in zijn antwoorden. Dit is onderdeel van de diversiteit van de taalvaardigheden die het model heeft ontwikkeld tijdens zijn training op een grote hoeveelheid tekst.

Het is belangrijk op te merken dat ChatGPT geen menselijk begrip van humor heeft en niet altijd in staat is om de juiste toon en context te begrijpen voor humoristische antwoorden. Soms kunnen zijn antwoorden op humoristische vragen dus onbedoeld serieus of verkeerd overkomen.

Als u grapjes wilt maken met ChatGPT, is het aanbevolen om duidelijk te zijn over uw intentie en context om te helpen ChatGPT een gepast antwoord te geven.

PUB: Kan ChatGPT ironie of sarcasme herkennen?

Nee, ChatGPT is niet in staat om ironie of sarcasme te herkennen op dezelfde manier als een mens. Het model is getraind op tekst en is gebaseerd op patronen en verbanden die het heeft geleerd uit de tekst waarop het is getraind. Het is echter niet in staat om de emotionele toon of intentie achter een uitspraak te begrijpen, zoals ironie of sarcasme.

Als gevolg hiervan kan ChatGPT antwoorden geven op vragen die gebaseerd zijn op ironie of sarcasme op een letterlijke manier, zonder de emotionele context te begrijpen. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden bij het gebruik van ChatGPT en om expliciet aan te geven wanneer u een ironische of sarcastische vraag stelt.

Morgen nog een job?

PUB: Heb ik als journalist morgen nog een job?

Het is onmogelijk om precies te voorspellen hoe de arbeidsmarkt voor journalisten er in de toekomst uit zal zien, maar het is wel waarschijnlijk dat er in de toekomst altijd behoefte zal blijven aan menselijke journalisten. Hoewel AI-modellen zoals ChatGPT steeds beter worden in taakgericht schrijven en informatie verzamelen, zijn er nog steeds veel aspecten van het journalistieke vak die alleen door mensen kunnen worden verricht, zoals onderzoek, analyse, interpretatie en de menselijke invalshoek die ze aan verhalen kunnen geven. Daarom verwachten veel experts dat er in de toekomst altijd een rol zal zijn voor menselijke journalisten. Het is echter belangrijk voor journalisten om zich aan te passen aan de veranderende technologie en zichzelf continue te blijven ontwikkelen om relevant te blijven.